De samenleving vergrijst in rap tempo. Veel ouderen krijgen op latere leeftijd te kampen met dementie, terwijl dit voor de buitenwereld niet altijd meteen zichtbaar is. Dementerenden blijken gewillige slachtoffers te zijn van financieel misbruik. Geschat wordt dat jaarlijks circa 5000 ouderen hiervan de dupe zijn. De aanpak is vaak hetzelfde: het slachtoffer  wordt steeds…

Lees meer

Het is bij de meeste mensen wel bekend dat wanneer zij trouwen er automatisch sprake is van een gemeenschap van goederen. Het is minder goed bekend dat wanneer er wèl huwelijksvoorwaarden zijn opgesteld, er bij echtscheiding vaak toch moet worden afgerekend. Veel huwelijksvoorwaarden houden een verrekenbeding in, waarbij “overgespaard” inkomen dat niet werd uitgegeven, achteraf…

Lees meer

De alimentatie voor een ex-partner leidt vaak tot frustratie bij degene die dit bedrag maandelijks dient te betalen. In de wet staat dat deze verplichting vervalt wanneer de ex-partner hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dat geldt ook wanneer er sprake is van samenwoning ”als ware men gehuwd”. Het gevolg is verstrekkend omdat de verplichting…

Lees meer

Het komt in de praktijk vaak voor dat er ooit een testament is opgemaakt, maar dat mensen  jaren later niet meer weten dat ze dat hebben gedaan of vergeten zijn wat er precies is vastgelegd. Dat kan voor de nodige problemen zorgen. Als Piet jaren geleden is gescheiden van Tilly en intussen is hertrouwd met…

Lees meer

Een aanslag erfbelasting kan zorgen voor een flinke schrik en ook voor veel verontwaardiging. Sommige mensen hebben de neiging om de aanslag te betalen en deze vervolgens met het oud papier mee te geven, maar dat is niet verstandig ! Zorg er voor dat de papieren goed bewaard worden en gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Het…

Lees meer

Soms lijkt iemand een flink vermogen te bezitten, maar blijkt bij overlijden dat de situatie achter de voordeur heel anders was en laat de overledene flinke schulden na. Erfgenamen moeten eerst goed onderzoek doen, voordat zij de erfenis aanvaarden. Is de erfenis eenmaal aanvaard maar blijkt later dat de nalatenschap negatief is, dan is het…

Lees meer

De partneralimentatie gaat ingrijpend op de schop. Er wordt flink in de duur van de alimentatie gesneden. In geval van een huwelijk met kinderen is dat nu nog 12 jaar. Deze termijn wordt verkort naar 5 jaar. Er zijn een paar uitzonderingen: voor ouderen geldt dat de alimentatie maximaal 10 jaar duurt, c.q. eindigt wanneer…

Lees meer

De Hoge Raad heeft zich op 9 oktober 2015 uitgelaten over de vraag of het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de behoefte of draagkracht. De Hoge Raad stelt vast dat beide overheidsregelingen bedoeld zijn om ouders tegemoet te komen in de financiële lasten verbonden…

Lees meer

Er is onduidelijkheid ontstaan over de richtlijnen alimentatienormen m.b.t. de vaststelling van kinderalimentatie. De Expertgroep alimentatienormen beveelt aan dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. De rechtbanken in den lande gaan hier verschillend mee om, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid. De Expertgroep alimentatienormen houdt echter vast aan…

Lees meer