Partneralimentatie 

De onderhoudsverplichting tot betaling van partneralimentatie duurde tot voor kort (in beginsel) twaalf jaar. Per 1 januari 2020 treedt een wetswijziging in werking waardoor deze termijn aanzienlijk wordt ingekort tot vijf jaar. Is er sprake van een gezin met jonge kinderen dan kan de alimentatieverplichting (afhankelijk van de leeftijd van het jongste kind) maximaal nog twaalf jaar duren. Daarnaast kan op grond van de leeftijd (geboren na 1970) sprake zijn van een uitzondering.

 

Partner- en/of kinderalimentatie worden door de rechter in beginsel volgens een vaste methode berekend (de zogenaamde Trema-normen).  Daarnaast is afkoop van alimentatie mogelijk. Het kan voordelig zijn voor een of beide partijen om de alimentatie af te kopen door betaling van een bedrag ineens, dan wel het aantal jaren te limiteren dat alimentatie betaald zal worden. Afkoop kan alleen in overleg worden overeengekomen, het kan niet in een procedure worden afgedwongen.

 

Pensioen

De tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenvoorziening wordt op grond van de wet “verevend”, dat wil zeggen verdeeld. Dit is doorgaans vrij eenvoudig: aan de pensioenuitvoerder wordt meegedeeld dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Er zijn uitzonderingsgevallen waarin de Wet Verevening Pensioenrechten niet geldt, bijvoorbeeld op grond van de huwelijksvoorwaarden of in (bepaalde) gevallen waarbij de echtscheiding dateert van voor 1 mei 199 of een pensioenvoorziening binnen het bedrijf.

 

Boedelscheiding

Tot 1 januari 2018 was men volgens de Nederlandse wet automatisch gehuwd in gemeenschap van goederen. Dat betekende dat alle bezittingen en schulden in beginsel gemeenschappelijk zijn en moesten worden verdeeld. De problematiek rondom de verdeling (boedelscheiding) kan behoorlijk gecompliceerd zijn, bijvoorbeeld wanneer de onderneming en/of de aandelen gewaardeerd en verdeeld moeten worden. Voor de huwelijken die na 1 januari 2018 zijn gesloten is automatisch sprake van een beperkte gemeenschap van goederen: de bezittingen die tijdens het huwelijk worden verkregen en de schulden die tijdens het huwelijk worden aangegaan zijn gezamenlijk. Vermogen en schulden van voor het huwelijk blijven privé, ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen blijven privé (een uitsluitingsclausule is daarvoor niet meer nodig). De verwachting is dat echtscheidingsprocedures van na 1 januari 2018 gesloten huwelijken er niet eenvoudiger op zullen worden.

 

Huwelijksvoorwaarden

De afwikkeling van huwelijksvoorwaarden kan behoorlijk complex zijn. Om er een paar te noemen: het verrekenbeding is niet nageleefd en er is met privévermogen afgelost op de hypotheek, de start van de onderneming is met gezamenlijk kapitaal gefinancierd (volstorting aandelen). Bij de uitleg van huwelijksvoorwaarden kan de rechter bovendien de redelijkheid en billijkheid laten meewegen, ook in geval van de zogenaamde "koude uitsluiting".

 

Ouderschapsplan

De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding verplicht ouders van minderjarige kinderen  een ouderschapsplan opstellen. Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders de afspraken over hun minderjarige kinderen vastleggen.  Een ouderschapsplan is verplicht in geval van : echtscheiding, scheiding van tafel en bed, verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap en voor ouders met gedeeld ouderlijk gezag die uit elkaar gaan.

In het ouderschapsplan dient minimaal te worden vastgelegd: een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, afspraken omtrent informatieverstrekking en overleg met betrekking tot . belangrijke zaken (schoolkeuze, medische aangelegenheden)  en een regeling met betrekking tot  de kosten van levensonderhoud.

Wanneer het ouders niet lukt om samen een ouderschapsplan op te stellen, kunnen zij de hulp inroepen van een mediator. Mediation is bij uitstek geschikt om in overleg tot goede afspraken te komen. Wanneer de ouders hier niet in slagen, zal de rechter een beslissing moeten nemen over het ouderlijk gezag, de zorgverdeling en een bijdrage in het levensonderhoud.

 

Gezag

De rechter kan bepalen aan wie de kinderen worden toevertrouwd en waar zij hun hoofdverblijf zullen hebben. Dit betekent niet dat de andere ouder niet meer  het (juridische) ouderlijk gezag heeft over de kinderen. Op grond van de wet blijven na echtscheiding beide ouders met het ouderlijk gezag belast.

 

Kinderalimentatie

Afhankelijk van het inkomen kan er een verplichting bestaan voor  de ene echtgenoot om een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de kinderen te betalen aan de andere echtgenoot.  Kinderalimentatie wordt net als partneralimentatie volgens een vaste methode berekend. Er wordt aangeknoopt bij het inkomen en de gemiddelde uitgaven per inkomenscategorie, zoals jaarlijks berekend volgens het Nibud.  De kosten die de andere ouder maakt worden afhankelijk van de verdeling van de zorg volgens een vast percentage (zorgkorting) in mindering gebracht.

 

Wijziging

Als er sprake is van een substantiële wijziging van omstandigheden dan kan wijziging van de alimentatie worden gevraagd. Pas nadat de rechter een nieuwe beschikking heeft gewezen gaat de gewijzigde voorziening in.

 

Buitenland

Ook wanneer een huwelijk buiten Nederland is gesloten, of een van beiden in het buitenland woonachtig is, is het meestal mogelijk om het huwelijk te laten ontbinden. Hiermee is niet gezegd dat Nederlands recht van toepassing is. Dit is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Er dient volgens de regels van het internationaal privaatrecht te worden bezien welk recht toepasselijk is en wat voor consequenties dit heeft voor de te treffen voorziening tussen partijen.