In mijn weblog informeerde ik eerder al over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.  Inmiddels is dit voorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging treedt in werking op 1 januari 2020 en leidt tot grote veranderingen. De standaardtermijn voor partneralimentatie verandert van twaalf naar vijf jaar. Voor de situatie dat er jonge kinderen zijn en voor langdurige huwelijken geldt een uitzondering.

De termijn voor alimentatie eindigt volgens de nieuwe wet na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Na die termijn wordt de minder verdienende partner geacht in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De termijn kan ook korter zijn, bijvoorbeeld wanneer  een huwelijk acht jaar heeft geduurd zal de alimentatieverplichting maximaal vier jaar gelden.

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen:

De eerste uitzondering geldt voor huwelijken  die vijftien jaar of langer hebben  geduurd (op het tijdstip van indiening van het echtscheidingsverzoek) en waarbij de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar recht zal hebben op AOW. De verplichting eindigt dan op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De termijn is in zo’n geval dus maximaal tien jaar.

De tweede uitzondering geldt voor gehuwde met kinderen jonger dan twaalf jaar. In zo’n geval zal de verplichting pas eindigen wanneer het jongste kind twaalf jaar oud is.  De termijn kan in dat geval dus  maximaal twaalf jaar bedragen.

De derde uitzondering geldt tot 2027. In geval van een langdurig huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd en waarbij de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is (èn op of voor 1 januari 1970 geboren) bestaat recht op ten hoogste tien jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt op 1 januari 2027.

Verder geeft de wet de mogelijkheid om met een beroep op de hardheidsclausule af te wijken in zeer schrijnende gevallen.  Wanneer beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, kan de rechter de termijn alsnog verlengen op verzoek van de alimentatiegerechtigde.

De wetswijziging geldt voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend.