Er is onduidelijkheid ontstaan over de richtlijnen alimentatienormen m.b.t. de vaststelling van kinderalimentatie. De Expertgroep alimentatienormen beveelt aan dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op de behoefte van het kind. De rechtbanken in den lande gaan hier verschillend mee om, hetgeen leidt tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid.

De Expertgroep alimentatienormen houdt echter vast aan haar aanbeveling en heeft aangegeven dat de Hoge Raad zich hierover dient uit te laten. Inmiddels zijn over dit vraagstuk prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Totdat hierover een uitspraak is gedaan blijft onzekerheid bestaan over de vraag hoe de verschillende rechtbanken hiermee om zullen gaan.