Op deze plaats heb ik al vaker aandacht besteed aan de gemeenschap van goederen, die weliswaar op de helling staat maar voorlopig nog onverkort geldt. Voor veel Nederlandse ingezetenen is dit al vrij onbekend terrein, laat staan voor buitenlanders. De romantische vakantieliefde die uitmondt in een huwelijk op Nederlandse bodem blijkt achteraf vaak onbekende en…

Lees meer

Het is in mijn praktijk meer dan eens voorgekomen dat een vraag over een samenlevingsovereenkomst uitliep op een slecht nieuwsgesprek. Omdat het een overeenkomst is vloeien er niet automatisch rechten en plichten uit voort, maar alleen voor zover de beide samenwoners daarover afspraken hebben gemaakt. De bepalingen van een samenlevingsovereenkomst zijn vaak nogal summier en…

Lees meer

In het verleden gold er boven een bepaald minimumbedrag een fiscale aftrek voor kinderalimentatie, maar die regeling werd op 1 januari 2015 afgeschaft. Het is nog steeds mogelijk om fiscale aftrek te realiseren door kinderalimentatie op te voeren als schuld in box 3. Er dient dan wel sprake te zijn van vermogen in box 3 boven € 24.437,- dan wel € 48.874,- voor partners.

Lees meer

Misdaad loont niet, in ieder geval niet in het erfrecht. Bepaalde misdrijven maken een erfgenaam van rechtswege onwaardig om ‘uit een nalatenschap voordeel te trekken’.  Wanneer men de erflater heeft vermoord of heeft geprobeerd te vermoorden (en daarvoor onherroepelijk is veroordeeld) kan men van die persoon niet meer erven. Ook in geval van diefstal van de…

Lees meer

Jaren geleden toen ik de specialisatie-opleiding familierecht volgde kwamen wij op een gegeven moment aan bij het onderdeel ‘ongewenste kinderalimentatie’. Een paar mannelijke advocaten in mijn klas gingen ongemakkelijk in hun stoel schuiven. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat een man de vader is van een kind, kan hij worden verplicht om bij te dragen in…

Lees meer

Er is op dit moment veel aandacht voor het feit dat een aanzienlijk aantal zzp-ers geen pensioen opbouwt. Wanneer een zzp-er wel pensioen opbouwt, gebeurt dat vaak in de vorm van een lijfrente of een levensverzekering. Een werknemer die in loondienst is, draagt meestal verplicht pensioenpremie af. Na een echtscheiding wordt het pensioen dat tijdens…

Lees meer

Onlangs las ik in een dagblad een ingezonden brief van een kind van gescheiden ouders dat binnenkort zou afstuderen. Hij zag erg op tegen de diploma-uitreiking, omdat zijn ouders niet meer door één deur kunnen. Voor veel kinderen van gescheiden ouders is dit een herkenbaar probleem. Het trekt natuurlijk een flinke wissel op je incasseringsvermogen…

Lees meer

Erfgenamen kunnen met onverwachte vorderingen geconfronteerd worden, die soms tientallen jaren teruggaan. Artikel 4:36 van het burgerlijk wetboek geeft een (stief)kind de mogelijkheid om aanspraak te maken op het zogenaamde salaire differée, een vergoeding voor het werken in een familiebedrijf. Verjaring geldt niet, de vordering ontstaat pas na het overlijden. Het gaat uitsluitend om arbeid…

Lees meer

Het “nieuwe” erfrecht is op 1 januari 2003 ingevoerd, dus zo nieuw is het inmiddels niet meer. Toch zijn veel van de destijds ingevoerde wijzigingen nog onbekend. Een belangrijke wijziging is dat het adagium ‘eens gegeven blijft gegeven” niet meer altijd geldt. Er kan namelijk worden vastgelegd dat de schenking kan worden herroepen of er…

Lees meer

Nederland is een van de weinige landen waar men trouwt in gemeenschap van goederen. Hierdoor vallen in beginsel alle bezittingen en schulden in de gemeenschap. Dat geldt ook voor erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk worden ontvangen. Dit is alleen anders wanneer in een testament of een akte van schenking een uitsluitingsclausule is opgenomen,…

Lees meer